CECO

Glavni Službenik za etiku i usklađenost (eng. Chief Ethics and Compliance Officer) je čuvar organizacije. Njegov/njen posao obuhvata stvaranje i primjenu procedura i politika koje osiguravaju integritet organizacije, promociju etičkih standarda i vrijednosti koje stvaraju snažnu kulturu na radnom mjestu.

Integritet

Implementacijom sistema za prijavljivanje nepravilnosti, institucije i preduzeća omogućavaju detekciju rizičnih tački vlastitog sistema i suzbijanje nepravilnosti u njihovom nastanku, time gradeći i čuvajući jednu od najvažnijih vrijednosti organizacije → svoj integritet.

Program etike i usklađenosti

Program etike i usklađenosti je je sveobuhvatni program koji pomaže kompanijama/organizacijama i njihovim uposlenicima da svakodnevne operacije i aktivnosti provode etično i u skladu sa zakonskim zahtjevima i usvojenim standardima.

 

Zaštita interesa

Istraživanja su pokazala da su nepravilnosti u organizacijama koje su implementirale programe etike i usklađenosti otkrivane znatno ranije, kao i da su se finansijski gubici značajno smanjili.

Etička linija

EL sivaEtička linija je povjerljiv i “pametan” online servis koji klijentima, zaposlenicima i poslovnim partnerima pruža mogućnost da potpuno anonimno daju svoje sugestije, komentare i žalbe na poslovno ponašanje u kompaniji, a vlasnicima i direktorima omogućava važnu informaciju i detaljan uvid u probleme za koje na drugi način ne bi mogli saznati.

Pročitajte više