e-Risk Assessment / e-Procjena Rizika

 

Imajte holistički pogled na vaše prednosti i slabosti vaše organizacije

e-Procjena rizika je alat koji daje generički okvir, prilagodiv bilo kojoj organizaciji , bez obzira na veličinu organizacije i broj organizacionih jedinica, za procjenu trenutnog postojećeg stanja u različitim oblastima. Postoje dva načina da se procjene: interno (samoprocjena) ili eksterno (vanjsko ocjenjivanje).  e-Procjena rizika je dizajniran da podržava oba načina procjene te da pomogne organizacijama identifikuju svoje trenutne slabosti.

Interna procjena

e-Procjena rizika omogućava rukovodstvu da anketira svoje sve svoje uposlenike ili samo uposlene u pojedinim organizacionim jedinicama (samoprocjena) i tako dobije informacije o:

-          Rizičnim tačkama i slabostima unutar organizacije

-          Nivou provođenja odluka rukovodstva u organizaciji

-          Potrebama organizacionih cjelina vezanih za planove

-          Nivou implementacije planova organizacije

Generisanjem PIN kodova, e-Procjena rizika omogućava da svaki uposlenik potpuno anonimno popuni anketu čime se potiže visok stepen objektivnost dobijenih rezultata.

Eksterna procjena

e-Procjena rizika omogućava da organizacija stupi u kontakt sa vanjskim korisnicima (poslovnim partnerima, klijentima i dobavljačima) te dobije kvalitetne informacije o svim bitnim činjenicama koje utiču na pozicioniranje organizacije u javnosti.

Pristupite sistemu e-Procjena Rizika