Naše vrijednosti

Misija

  • stvaranje efektivnih programa etike i usklađenosti u organizacijama i institucijama
  • kreiranje samoodrživih internih programa koji pomažu u rješavanju nepravilnosti

Naš rad se zasniva na pet ključnih vrijednosti:

Poštenje

Net Consulting insistira na poslovanju koje se temelji na poštenju. Isto takvo ponašanje se očekuje od svih uposlenika. Poštenje je jedan od ključnih principa etičnog poslovanja te mu se pridaje velika važnost.

Integritet

Lični i poslovni integritet u Net Consulting-u je veoma važan u obavljanju poslova sa klijentima i odnosu sa poslovnim partnerima. Takođe, Net Consulting od svojih uposlenika očekuje da se ponašaju u skladu sa integritetom kompanije te da poslovanje u okviru kompanije podrede ovoj vrijednosti, jer integritet kompanije je jedna od njenih najvažnijih karakteristika.

Transparentnost

Uz gore navedene vrijednosti, transparentnost dolazi kao logičan slijed naših temeljnih principa. Pod transparentnošću podrazumijeva se poslovna i finansijska, kao i transparentnost vezana za službene tvrdnje i izjave kompanije Net Consulting.

Povjerljivost

Net Consulting poštuje povjerljivost vlastitih informacija, kao i informacija vezanih za naše klijente.

Usklađenost

Net Consulting se stara o tome da bude usklađen sa svim primjenljivim zakonima, standardima i propisima.