Program etike i usklađenosti (eng. Ethics and Compliance Program)

Program etike i usklađenosti je je sveobuhvatni program koji pomaže kompanijama/organizacijama i njihovim uposlenicima da svakodnevne operacije i aktivnosti provode etično i u skladu sa zakonskim zahtjevima i usvojenim standardima.

To je sistem prosesa, politika i procedura, kao i kontrola koji su razvijeni kako bi osigurali usklađenost sa svim važećim pravilima, zakonima, ugovorima i politikama koji su bitni za poslovanje kompanije/organizacije.

Program etike i usklađenosti ima tri glavna stuba, a to su:

  • prevencija
  • detekcija
  • odgovor - disciplinske i korektivne mjere.

Efektivan program etike i usklađenosti je tekući proces koji je utkan u sve pore organizacije, i pokazuje posvećenost vrijednostima i etici organizacije, kao i usklađenosti sa primjenjivim zakonima.

Efektivan progran pomaže pojedincima u kompaniji/organizaciji da budu svjesni i da razumiju da se od njih očekuje da postupaju ispravno.