Plan integriteta

Plan integriteta predstavlja internu i autonomnu mjeru preventivnog karaktera kojom se otklanjaju i predupređuju nepravilnosti u poslovanju. Pored toga što je plan integriteta izraz razvoja, osavremenjivanja i modernizacije meteodologije za otklanjanje nepravilnosti , u odnosu na zakonodavnu tehniku koja je opšta i apstraktna, plan integriteta je specifičan za svaku organizaciju i djelatnost te se na taj način uvećava efikasnost u ostvarenju ciljeva poslovanja.
Plan integriteta formira se prema potrebama i karakteru pravnog lica koje je zainteresovano za njihovo uvođenje.
Cilj izrade plana integriteta je sprječavanje i otklanjanje okolnosti za nastanak nepravilnosti kroz sljedeće postupke:
• jačanje javne odgovornosti, transparentnosti,
• kontroliranje i smanjivanje diskrecijskih ovlasti,
• pojednostavljenje komplikovanih i ukidanje nepotrebnih procedura,
• jačanje profesionalizma i etike,
• edukaciju
• uspostavu djelotvornog sistema kontrole
• eliminisanje neefikasne prakse

Rezultati plana integriteta su:
-Povećanje efikasnosti radnog procesa
-Poboljšanje kvalitete rada
-Standardizovanje procesa rada
-Kontrolisani tokovi finansija
-Dosljedna primjena propisa i internih akata
-Poboljšanje stepena povjerenja u organizaciju od strane javnosti i klijenata
-Privlačenje investitora

Procjena stepena otpornosti sistema na nepravilnosti
Analiza stanja podrazumjeva testiranje trenutnog stepena otpornosti organizacije na rizike od nepravilnosti. Jedina stvarna procjena je ona u koju su uključeni uposlenici i menadžeri. Vrši se anketiranje uposlenika. Rezultati se upoređuju sa rezultatima fokus grupe da bi se dobili što objektivniji rezultati trenutnog stanja sistema.

Identifikacija rizika
Identifikacija poroznih tačaka sistema u vrši se u oblasti
kadrova, (stručnost, motivisanost, ekonomičnost, efikasnost)
legistlative (postojanje internih regulacija, jasnost, efikasnost)
procedura (provođenje, efikasnost)

Sistemske mjere zaštite od nepravilnosti
Predlaganje mejra za poboljšanje unutrašnje organizacione strukture, postupaka i pravila. Svaka mjera pored jasnog prijedloga rješenja sadrži ime odgovorne osobe/a za njeno provođenje kao i precizno definisane rokove provođenja
Praćenje i periodično sumiranje postignutih rezultata,
Praćenje implementacije i trening uposlenih.