Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2009-2014

Specifična mjera: Razvoj i usvajanje pravnog okvira za rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljem tekstu Agencija); za koordinaciju provedbe državne Strategije za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu Strategije), za programe Agencije za prevenciju i edukaciju.

Rok izvedbe: do januara 2010. god. – usvajanje Zakona

Zadužene institucije: Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH (u daljem tekstu PS BiH), Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

Pogledati detaljno na: Akcioni plan za borbu protiv korupcije 2009-2014